Coaching w Centrum Zdrowia Rodziny w Kamionkach (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

Serdecznie zapraszam na sesje coachingowe w Kamionkach.

W związku z nawiązaniem współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, będę przyjmowała Klientów w każdy wtorek od 14.30 na ul. Mostowej 12 w Kamionkach.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna stanowi integralną część Centrum Zdrowia Rodziny, jednego z najdynamiczniej rozwijających się centrów zdrowia w okolicy.
Czytaj dalej Coaching w Centrum Zdrowia Rodziny w Kamionkach (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

Narzędzie w coachingu – ANALIZA SWOT

Co to jest ANALIZA SWOT?

Zapewne słyszeliście o analizie SWOT wykorzystywanej w biznesie. Jest ona genialnym narzędziem w momencie planowania rozpoczęcia działalności. Oceniamy wtedy nasze MOCNE, SŁABE strony – czyli to co jest „wewnątrz” organizacji/ firmy oraz MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA, które dotyczą sytuacji/ okoliczności na zewnątrz firmy. Dokładnie w taki sam sposób wykorzystujemy analizę SWOT w coachingu, tylko rozpatrując kontekst CELU.

SWOT czyli:
– Strengths – silne strony
– Weaknesses – słabe strony
– Opportunities – możliwości, okazje
– Threats – zagrożenia

Do czego wykorzystać?
• Analiza wytyczonego celu
• Zasoby osobiste w rzeczywistości, w kontekście realizacji wyznaczonego celu.

Co jest potrzebne?
Kartka papieru na której możesz narysować swoją analizę SWOT, umieszczając w odpowiednich polach silne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Przedstawiam na zdjęciu analizę SWOT w kontekście zostania coachem (moją własną). Można też wykorzystać inne narzędzia (tablica, żółte karteczki itp.), ale to jest najprostszym😊

Jak korzystać?
Opiszę zastosowanie tego narzędzia w kontekście oceny własnych zasobów i możliwości w kontekście realizacji celu (rzeczywistość).
Ćwiczenie wymaga dużej własnej refleksji od Klienta.
Skuteczne są tutaj także pytania o to co o kliencie myślę bliskie osoby, co także pomoże w określeniu mocnych czy też słabych stron.

Rozpatrujemy więc:
Silne strony – Umiejętności, kompetencje, wiedza, doświadczenie, hobby, osoby wspierające Cię (rodzina , znajomi), zasoby materialne, cechy osobowościowe.
Możliwości/okazje – pomocni ludzie, dostęp do edukacji, sytuacja gospodarcza, Źródła pozyskania funduszy, sytuacja życiowa, pomysł na działanie (nisza), unikalne kompetencje, umiejętności, pomysły.
Słabe strony – cechy osobowościowe, wewnętrzne ograniczenia, relacje międzyludzkie, ograniczenia jakie napotykasz, obszary wymagające poprawy, zwiększenia kompetencji itp., zasoby materialne.
Zagrożenia – sytuacja gospodarcza, konkurencja, wymagania, zobowiązania itp.

Po realizacji zadania ważną rolę odgrywa coach pytając np.
Jakie masz mocne strony? Jaki swoje umiejętności itp. możesz jeszcze bardziej wykorzystać w realizacji celu?
Co się zaskoczyło pozytywnie podczas zadania, a co było może przykrym zaskoczeniem?
Jakie słabe strony mógłbyś wzmocnić? W jaki sposób możesz to zrobić? Kiedy chcesz to zrobić?
Jak informacje, które pozyskałeś mogą być dla Ciebie przydatne w realizacji celu?
Jak wykorzystasz nowe możliwości jakie się pojawiły? Jak poradzisz sobie z zagrożeniami?
Całość ćwiczenia pomaga Klientowi ocenić szanse, zagrożenia jego mocne i słabe strony w realizacji celu.

Dla mnie jest ono bardzo przydatne i sprawdziło się zarówno w sesji własnej😊 jak i dla Klienta.
Ps. Wykorzystane jako ocena zasobów Klienta pomaga zdefiniować cele , które kolejno klient może uszeregować w tabeli priorytetów. Daje to materiał na kolejne sesje, klient pracuje nad swoimi zasobem kompleksowo i pozwala opracować plan działania na kolejne sesje.


Kontrakt w coachingu

Czym jest Kontrakt w coachingu?

Kontrakt jest niczym innym niż „umowa” między Klientem, a coachem mówiąca o tym jakiego rodzaju relacją jest coaching, jakie są założenia tej relacji, jakie są wzajemne obowiązki Klienta i Coacha. Jest on podpisywany z Klientem zawsze na początku procesu coachingowego. Ustalenie warunków realizacji coachingu jest bardzo ważne z wielu powodów.

Klient może nie rozumieć charakteru coachingu i mylić go z formą terapii lub doradztwa i ostatecznie zarzucać coachowi, że ten mu doradzał, albo wręcz odwrotnie. Należy więc zaznaczyć, że to Klient sam definiuje cel, realizuje go, a coach podąża za nim w procesie. JEGO procesie. Kolejnym niebezpieczeństwem jest brak zrozumienia, że coaching jest procesem, a nie jedną sesją. Oczywiście zdarza się, że klient realizuje cel podczas jednej sesji. Jednakże, należy poinformować Klienta, że w trakcie sesji, może on zmienić generalny cel i proces zaczyna się od początku. Pracując jako coach zapewne wiecie, że zdarza się to często. Istotną kwestią jest też ustalić wzajemne ” wymagania” czyli np. punktualność na sesji, otwarcie, zaangażowanie czy też specyfikę pracy coacha (czy ma być wspierający czy bardziej „pogłębiający i dociskający”).

Z jakich elementów powinien składać się kontrakt w coachingu?

Warto stworzyć kontrakt opierając się na pewnej strukturze, akcentujące poszczególne jego zakresy:

PROCES

 • coaching to proces, osiągniecie celu generalnego może odbyć się w trakcie jednej, ale także dopiero kilku sesji.
 • klient ustala cel i jest za niego odpowiedzialny, tylko on może go zmienić w trakcie procesu
 • klient ma aktywną rolę w coaching, coach wspiera i podąża za nim w procesie

POUFNOŚĆ

 • Coaching jest relacją poufną, w której obie strony zobowiązują się do działania uważnego oraz pełnego i wzajemnego szacunku i poufności poruszanych kwestii

CZAS TRWANIA

 • czas trwania sesji coachingowej to…. ( standardowo od 60 – 90 minut).
 • Czas trwania procesu coachingu jest uzależniony od czasu trwania procesu i decyduje o nim klient.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • coach nie narzuca rozwiązań, nie doradza
 • jeśli istnieje konflikt interesów lub każda ze stron może zakończyć proces w dowolnej chwili jeśli z jakiś przyczyn jest on nieefektywny dla niej
 • coach i klient uczestniczą w sesji dobrowolnie
 • coach i klient deklarują wzajemny szacunek i pełną otwartość
 • klient odpowiada za swój cel
 • coach i klient szanują swój czas i pilnują terminów i godzin sesji

Każdy mój Klient otrzymuje przed sesją e-mailem kontrakt, z którym zapoznaje się, a podpisuje go przed sesją.

Coaching we współpracy z Wydziałem działalności gospodarczej w Poznaniu.

Miasto Poznań i Pani Agnieszka Śliwka z Studio Marki Brandsoul zapraszają na bezpłatne sesje coachingowe. Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby rozważające rozpoczęcie własnej działalności do skorzystania ze wsparcia w realizacji celów i określenia ich kierunku za pośrednictwem sesji coachingowej.

Coaching pomaga określać swoje rzeczywiste cele i pragnienia, wspiera rozwój i doskonalenie umiejętności, motywuje do przekraczania własnych ograniczeń, pozwala określać i realizować cele i pomaga stawać się coraz silniejszym, wierzącym w siebie człowiekiem.

Coaching nie jest doradztwem, ani formą psychoterapii. Coaching to relacja partnerska, która zakłada, że Klient jest osobą kompetentną i świadomą. Ma swoje cele i sam podczas sesji dąży do ich realizacji. Coach, jest dla niego wsparciem w procesie, podczas  realizacji celów, a jego narzędziami pracy jest aktywne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań, odzwierciedlanie.

Czas trwania sesji: ok. 60 min.

Terminy: 6, 13, 18, 20 grudnia 2018 r.
2019 rok STYCZEŃ: 7.01, 10.01,17.01,18.01, 21.01, 25.01,30.01, 31.01

Miejsce: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404

Zakres Coachingu: Moje cele biznesowe, rozpoczęcie własnej firmy, rozwój kariery, dylematy zawodowe

Warunkiem przeprowadzenia sesji jest zapoznanie się z kontraktem jaki uczestnik otrzymuje przed sesją drogą e-mailową i podpisanie go przed sesją. Osoba przystępująca do coachingu jest świadoma tego, że osoba przeprowadzająca coaching praktykuje, w celu uzyskania niezbędnych akredytacji, nie jest ona akredytowanym coachem, a zakres coachingu może obejmować wyłącznie założenie/prowadzenie działalności, rozwój firmy lub kariery. Coach może odmówić prowadzenia sesji w innej tematyce. Z coachingu nie mogą skorzystać osoby będące praktykującymi i certyfikowanymi coachami.

Sesję przeprowadzi: Agnieszka Śliwka – Trener, Coach, Marketing & Sales Advisor

Na sesje coachingowe obowiązują zapisy. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Coaching – moje marzenie od czasu studiów:)

Coachingiem interesuje się od kiedy studiowałam na Akademii Ekonomicznej (studia magisterskie – Ekonomika Pracy i Zarządzania kadrami). Wówczas zdecydowałam, że napiszę pracę magisterską: Coaching jako nowoczesne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku. Dla celów zdobycia materiału empirycznego kontaktowałam się coachami w Polsce, aby pozyskać niezbędne materiały. Coaching (mój autorski) przeprowadziłam w firmie, w której pracowałam w tamtym czasie na stanowisku kierownika. Obroniłam pracę na 6:). Coaching pokochałam, ale niestety nie mogłam wtedy ze względów finansowych podjąć edukacji w tym kierunku. Teraz, kiedy dofinansowania na rozwój są na wyciągnięcie ręki zdecydowałam się poznać praktykę coachingu na szkoleniu organizowanego przez najlepszych – Grupę SET – Akademia Coachów.
Ukończenie szkoły w kwietniu zapewni mi
 • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA SZKOŁY COACHÓW
 • DYPLOM COACHA AKADEMII SET®
 • AKREDYTACJĘ COACHA AKADEMII SET®NA POZIOMIE CCA
Coaching pomaga określać swoje rzeczywiste cele i pragnienia, wspiera rozwój i doskonalenie umiejętności, motywuje do przekraczania własnych ograniczeń, pozwala określać i realizować cele i stawać się coraz silniejszym, wierzącym w siebie człowiekiem.